Regulamin zakupów

REGULAMIN

 

Zwrot towaru, odstąpienie od umowy

1.   Określone w postanowieniach niniejszego regulaminu dotyczące możliwości odstąpienia od umowy dotyczą tylko i wyłącznie podmiotów, którym przysługuje status konsumenta w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, uprawnienia te nie przysługują innym podmiotom, w szczególności zaś przedsiębiorcom.
2.   Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, w terminie do 10 dni od daty wydania mu przedmiotu zamówienia (dostarczenia towaru).
3.    Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej.
4.    Dla zachowania terminu o odstąpieniu od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
5.   Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, w tym przesłanymi dokumentami gwarancyjnymi, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. Po tym terminie nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży. 
6.   W celu usprawnienia obsługi, towary zwracane prosimy opatrzyć odpowiednim oznaczeniem, które uzyskają państwo przez kontakt mailowy. Nieopisane przesyłki nie będą przyjmowane.
7.  Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.
8.   W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia określone w ust. 5, umowę sprzedaży uważa się za niebyłą i klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu.
9.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje w przypadku nagrań audio i wideo oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych, po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

 

 


Procedura reklamacji

1.    Przez używane w niniejszym regulaminie pojęcie reklamacji rozumieć należy zarówno zgłaszanie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową w odniesieniu do sprzedaży konsumenckiej jak i roszczeń przysługujących z tytułu gwarancji.
2.    Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt, a o ewentualnych usterkach lub wadach niezwłocznie poinformować sprzedawcę.
3.    W razie stwierdzenia wad klient winien o nich powiadomić sprzedawcę w formie elektronicznej (e - mail) lub telefonicznie i dalej postępować zgodnie ze wskazaniami sprzedawcy.
4.  Sklep rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. O rozpatrzeniu reklamacji sklep informuje klienta w formie korespondencji elektronicznej lub telefonicznie.
5.  W sytuacji gdy sklep podejmie decyzję o konieczności przesłania mu zakupionego towaru aby wysłać sprzęt w ramach reklamacji klient jest zobowiązany do wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego.
6.   Po wypełnieniu zgłoszenia reklamacyjnego zostanie nadany numer reklamacji - numer RMA. Paczki nie oznaczone tym numerem nie będą przyjmowane do serwisu - wrócą do klienta, który będzie musiał zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony.
7.    Numer RMA winien być umieszczony na liście przewozowym w polu UWAGI, lub w widocznym miejscu na paczce.
8.  Sprzęt powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
9.    Sprzęt należy przesłać kompletny wraz ze wszelkimi otrzymanymi akcesoriami.
10.  Do sprzętu musi być dołączony opis uszkodzeń wraz z podanym opisem kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być dokładny i precyzyjny. Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji.
11.  Przy przesyłce należy dodatkowo określić żądania reklamacyjne oraz tryb w jakim zgłaszane są usterki lub wady z podaniem czy są one składane w ramach roszczeń przysługujących klientowi z tytułu gwarancji, z tytułu rękojmi lub też z tytułu roszczeń przysługujących klientów na podstawie  ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (niezgodność towaru z umową).
12.  W razie nieokreślenia trybu w jakim składana jest reklamacja przyjmuje się, że jest ona składana w ramach gwarancji jeśli taką jest urządzenie objęte, w innych zaś sytuacjach odpowiednio w ramach rękojmi lub niezgodności towaru z umową.
13.  Do reklamowanego sprzętu należy dołączyć oryginał gwarancji i kopię dowodu potwierdzającego zakup to jest faktury lub paragonu.
14.  W przypadku braku kopii dokumentu potwierdzającego fakt zakupu towaru w sklepie może on odmówić przyjęcia roszczeń reklamacyjnych.
15.  W razie uznania reklamacji za uzasadnioną koszty przesyłki z reklamowanym towarem ponosi sklep.
16.  W razie uznania reklamacji za nieuzasadnioną koszty przesyłki ponosi klient.